Regulamin

§1
 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin) użyto poniższych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć zgodnie z niniejszym paragrafem

 2. Paczka – zestaw zawierający pudełko z przyborami na miesiąc ćwiczeń wraz z dostępem do odpowiadającej danemu zestawowi części interaktywnego wideobooka

 3. Serwis – narzędzie dostępne przez internet służące do składania zamówień na Paczki oraz Produkty z dostawą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza tymże terytorium.

 4. Dział Handlowy – jednostka organizacyjna Sensoric, zajmująca się obsługą zamówień Paczek przez klientów, w tym złożonych poprzez Serwis

 5. Oferta – wykaz produktów dostępnych do zmówienia, z określeniem ich ceny zawartej w cenniku oraz częstotliwości ich dostawy, jeśli ma zastosowanie. Oferta aktualizowana jest w cyklach miesięcznych, chyba że Sensoric uzna, iż konieczna jest większa częstotliwość.

 6. Cennik – część Oferty, określająca cenę przy zakupie Paczki lub innych produktów dostępnych w Serwisie.

 7. Pracownik – pracownik Działu Handlowego obsługujący zamówienia składane ze pośrednictwem Serwisu.

 8. Ponowienie cyklu paczek – odnowienie Cyklu Paczek z uwzględnieniem już uprzednio otrzymanych, a więc dostarczonych od najniższego numeru jeszcze nieotrzymanego, o jest to możliwe

 9. Cykl Paczek – forma cyklicznego zamówienia pozwalającego na automatyczny odbiór kolejnych Paczek zgodnie z przebiegiem kolejnych miesięcy ćwiczeń związaną z automatycznym pobraniem opłat odpowiadających kolejnym zamówieniom.

 10. Odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z Sensoric na dostawę Cyklu paczek, Paczki lub innego produktu poprzez Pracownika lub Serwis.

 11. Sensoric – rozumie się przez to Sensoric sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Maszewskiej 31/10, 01-925 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000855366, NIP 1182212428, REGON 38682040000000, kapitał zakładowy w wysokości 50.000, w całości opłacony.

 12. Reklamacja – zgłoszenie przez Odbiorcę wniosku o poprawę, zmianę lub zastrzeżenia, związanego z faktem nieotrzymania Paczki lub innego produktu, otrzymania niewłaściwej Paczki lub innego produktu, wybrakowanego, zepsutego lub w inny sposób uniemożliwiającego użycie zgodnie z przeznaczeniem

 13. Umowa – porozumienie zawarte pomiędzy Klubowiczem a Sensoric, którego przedmiotem jest realizacja potwierdzonego przez Sensoric i operatora płatności zamówienia na Paczkę lub Produkt.

 14. Użytkownik – wskazana przez Odbiorcę osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która będzie korzystać z Cyklu Paczek lub Paczki i której dane zostaną zapisane w związku z samą dostawą oraz w Serwisie, przy czym użytkownikiem może być Odbiorca.

§2
 1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Sensoric.

 2. Sensoric zastrzega sobie prawo do:

 • a.i. Zmian w Serwisie, jego wyglądzie, strukturze, w tym także strefie użytkownika dostępnej po zalogowaniu, w tym także zmian parametrów samego użytkownika

 • a.ii. czasowego lub bezterminowego wyłączenia Serwisu;

 • a.iii. dokonywania zmian w Ofercie bez uprzedzenia;

 • a.iv. zmiany Regulaminu;

 • a.v. wstrzymania świadczenia wszelkich usług lub odmowy ich świadczenia, zablokowania lub usunięcia konta w Serwisie, w przypadku złamania przez Odbiorcę postanowień Regulaminu;

 • a.vi. niezrealizowania dostaw Paczki lub Cyklu Paczek w przypadku:

 • a.vi.1. rezygnacji

 • a.vi.2. stosownego wniosku lub reklamacji Odbiorcy;

 • a.vi.3. braku uiszczenia opłaty za składane zamówienie;

 • a.vi.4. niemożność nawiązania kontaktu z Odbiorcą, jeśli jest niezbędny do ustalenia szczegółów dotyczących realizacji zamówienia;

 • a.vi.5. niemożności dostarczenia zamówienia do odbiorcy lub brak zgody na dostawę do Odbiorcy zgodnie ze sposobem zaproponowanym przez Sensoric.

 • a.vi.6. Zakończeniu realizacji Cyklu Paczek

§3
 1. Zamówienie złożone za pośrednictwem udostepnionego w Serwisie formularza lub w inny sposób wskazany przez Sensoric z wykorzystaniem kanałów komunikacji na odległość lub osobiście z Pracownikiem, stanowi wiążącą umowę pomiędzy Prenumeratorem a RUCH od chwili ich zapisania w sposób trwały na dokumentach lub w odpowiedniej bazie danych Sensoric.

 2. Złożenie zamówienia poprzez Serwis możliwe jest po podaniu danych koniecznych do przyjęcia i realizacji zamówienia, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w samym Serwisie.

 3. W przypadku braku podania przez Odbiorcę wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia danych, podania ich w sposób oczywiście błędny lub gdy Sensoric uzna, iż wypełnienie formularza ma cel inny, aniżeli złożenia zamówienia, Sensoric zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez powiadamiania Odbiorcy, chyba że ten złoży stosowne zapytanie drogą elektroniczną na adres umieszczony w Serwisie.

 4. Odbiorca odpowiada za właściwe zabezpieczenie i utrzymanie w tajemnicy odpowiednich danych do logowania do Serwisu.

 5. Odbiorca odpowiada za poprawność i prawidłowość danych w systemie oraz zgodność ich z prawem.

§4
 • a.i.1. Złożenie zamówienia możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą udostępnionego w Serwisie formularza, po uprzednim podaniu prawidłowych danych do logowania, co zostanie potwierdzone przez system Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 3.

 • a.i.2. Sensoric zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w inny sposób, w tym zwłaszcza poprzez kontakt z Pracownikiem, jeśli uprzednio Sensoric wyraził na to zgodę.

 • a.i.3. Do prawidłowego złożenia zamówienia konieczne są dane umożliwiające właściwą realizację zamówienia, a także otrzymanie stosownego potwierdzenia realizacji płatności przez Odbiorcę.

 • a.i.4. Koszt złożenia zamówienia zaprezentowany jest w cenniku zamieszczonym w Serwisie, przy czym Sensoric zastrzega sobie prawo do dostosowania jego treści do konkretnego Odbiorcy wyłącznie z inicjatywy własnej.

 • a.i.5. Zamówienie dotyczy okresu 36, a więc przez 36 kolejnych miesięcy, aż do zgłoszenia odpowiedniej rezygnacji lub zaprzestania otrzymywania potwierdzeń realizacji płatności przez Sensoric.

 • a.i.6. Po potwierdzeniu przez stosowny komunikat w Serwisie złożenia zamówienia i jego zarejestrowania, Odbiorca otrzyma drogą elektroniczną na podany w Serwisie adres poczty elektronicznej, potwierdzenie zawierające w szczególności numer zamówienia, datę przyjęcia zamówienia.

 • a.i.7. Zamówienie może zostać odrzucone, w przypadku braku możliwości kontaktu z Odbiorcą, braku potwierdzenia wniesienia stosownej opłaty lub niemożności dostarczenia zamówienia do Odbiorcy przez Sensoric.

§5
 1. Obowiązującą formą płatności jest wykonanie płatności za pomocą zewnętrznego dostawcy usług płatniczych Stripe 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA Attention: Stripe Legal.

 2. Odbiorca winien zapoznać się ze stosownymi wiadomościami, dokumentami, regulaminami i innymi informacjami udostępnionymi przez podmiot wskazany w ust. 1.

 3. Faktura VAT, o ile Odbiorca złożył odpowiedni wniosek poprzez Serwis, zostaje wystawiona przez Sensoric lub podmiot obsługujący płatność, wedle wyboru Sensoric, w terminie do 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia zrealizowania płatności.

 4. Faktura wysyłana jest wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany w Serwisie.

 5. Za poprawność danych i prawidłowość wypełnienia formularza, odpowiedzialność ponosi Odbiorca.

 6. Sensoric zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia faktury w przypadku braku zaznaczenia stosownej opcji w serwisie.

 7. Sensoric zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu otrzymania potwierdzenia dokonania stosownej opłaty obejmującej daną Paczkę przez Odbiorcę.

 8. Sensoric zastrzega sobie prawo do zmiany operatora płatności bez informowania o tym Odbiorcy.

 9. Wszelkie płatności muszą zostać dokonane zanim Sensoric dokona wysyłki Paczki.

 10. Sensoric zaastrzega sobie możliwość doliczenia do ceny kosztów przesyłki, jeśli stosowna informacja znajduje się w Serwisie.

 11. Wszelkie ceny i koszty podane są w kwotach netto, jeżeli co innego nie zostało zastrzeżone w treści w Serwisie.

§6
 1. Warunkiem realizacji, wznowienia Cyklu Paczek lub trzymania kolejnych Paczek jest otrzymanie przez Sensoric potwierdzenia dokonanie pełnej wpłaty, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie, z uwzględnieniem postanowień §5.

 2. Częstotliwość, warunki, sposób dostawy oraz inne parametry niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień prezentowane są w Serwisie.

 3. Sensoric zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich danych zawartych w niniejszym paragrafie, w tym zwłaszcza cen, sposobu, warunków, terminów dostawy oraz sposobu prezentacji stosownych informacji w Serwisie.

 4. Relizacja zamówień następuje w częstotliwości zaprezentowanej w Serwisie.

 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności w dostawie, Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji, poprzez kontakt wskazany w Serwisie lub na adres zamowienia@sensoric.eu.

 6. Odbiorca, który zgodnie z odrębnymi przepisami uznany jest za konsumenta, przebywający na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo odstąpić od umowy o dostarczanie Paczek lub Cyklu Paczek w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Decyzję należy przedłożyć Sensoric na adres zamowienia@sensoric.eu lub na adres Sensoric. Odstąpienie skutkuje zwrotem całości płatności, pomniejszonych o koszt zużytych przez Odbiorcę przyborów.

 7. Zwrot ceny zapłaconej przez Odbiorcę, zgodnie z ust. 6, przekazywana jest w sposób analogiczny do realizacji płatności obowiązujących w Serwisie.

 8. Polubowne załatwienie sporu, może odbyć się na wniosek stron, w tym konsumenta za pośrednictwem serwisu internetowe http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§7
 1. Nadawca odpowiada za treść i zgodność z prawem, a także ochronę informacji i danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Zakazane jest przesyłanie przez Odbiorców, w jakiejkolwiek formie, do Sensoric lub podmiotów powiązanych lub współpracujących z Sensoric, wszelkich danych o charakterze bezprawnym.

 3. Wszelka korespondencja związana z zamówieniami winna być realizowana poprzez adres poczty elektronicznej: zamowienia@sensoric.eu lub inny sposób wskazany w Serwisie.

 4. Treść Serwisu, jego elementy a w szczególności tekst, grafiki, zastosowane algorytmy i metody, przysługują Sensoric lub podmiotom współpracującym z Sensoric lub dostawcom elementów składowych Paczek.

 5. Każdorazową wykorzystanie wskazanych w ust. 4 materiałów wymaga zgody Sensoric udzielonej drogą elektroniczną lub inną zaakceptowaną przez Sensoric.

 6. Sensoric nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowane w serwisach innych niż znajdujące się w domenach sensoric.eu, w tym w szczególności odsyłaczy do innych stron lub stron z których następuje odesłanie do stron w domenie sensoric.eu.

Na tej stronie korzystamy z plików cookies, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia naszym użytkownikom. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania ich oraz zarządzania nimi znajdziesz w linku dotyczącym Polityki Cookies.