Polityka prywatności

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych (dalej Polityka) ma na celu omówienie zasad przetwarzania danych osobowych oraz związanych z tym praw zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, zwane dalej RODO) przez Sensoric sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zwaną dalej Sensoric. Celem niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe związane z działalnością Sensoric oraz omówienie podstawowych praw związanych z ich przetwarzaniem przez Sensoric.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym są one niezbędne dla celów kontaktowych, ofertowych oraz zawarcia i wykonania zawartej z Sensoric umowy., w tym w szczególności obsługi płatności, realizacji zamówień, obsługi reklamacji, udzielania informacji W przypadku informacji niezbędnych do prezentacji treści zawartych na stronie internetowej Sensoric, stosowna informacja tam się znajduje.

Prezes Zarządu jest odpowiedzialna za przetwarzanie i ochronę danych osobowych w Sensoric zgodnie postanowieniami niniejszego dokumentu, przepisów prawa oraz innych obowiązujących wymogów związanych z ochroną danych osobowych, w tym zwłaszcza RODO. W przypadku, gdy dane dotyczą osoby niepełnoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczna jest zgoda na ich przetwarzanie opiekuna prawnego i to on wykonuje prawa i obowiązki klienta do czasu uzyskania pełnoletniości przez właściwego odbiorcę lub użytkownika bądź uzyskania przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych.

1. Dane kontaktowe Kancelarii

W przypadku pytań związanych z treścią niniejszej polityki ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z Sensoric pocztą tradycyjną pod wskazanym adresem lub drogą mailową pod adresem: rodo@sensoric.eu.

2. Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Sensoric. Sensoric zbiera dane osobowe, przetwarza, a także zachowuje je i zabezpiecza przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych przez RODO przy uwzględnieniu postanowień ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Ewa Nowicka przygotowała niniejszy dokument oraz sprawuje nadzór nad nim.

3. Cele, podstawa prawna oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że zbierane przez Sensoric dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: a) zawarcie oraz wykonanie zawartej umowy - dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia Umowy (w tym zwłaszcza przygotowanie oferty, rozpoznanie potrzeb klienta, tworzenie profilu i obsługa konta klienta, zapisywanie ustawień, obsługa płatności, udzielanie odpowiedzi na pytania lub reklamacje) lub związanych z jej wykonaniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) inna komunikacja – w przypadku kontaktu bezpośredniego, telefonicznego, pocztą tradycyjną i/lub elektronicznego niezwiązanego z usługami świadczonymi przez Sensoric, dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu załatwienia danej sprawy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ponadto Sensoric może przetwarzać dane osobowe w związku z interesem Sensoric związanej z ochroną dobrego imienia, dochodzenia roszczeń oraz w związku z czynnościami pobocznymi do świadczonych usług, tj. wystawiania faktu, obsługi płatności oraz prowadzenia dokumentacji księgowej i prawnej zgodnie z odrębnymi przepisami.

Prezes Zarządu Sensoric jest odpowiedzialna za nadawanie, zarządzanie, ewidencjonowanie i usuwanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych wszystkich osób zatrudnionych w Kancelarii lub wykonujących umowę o dzieło/zlecenie lub inną o tym samym charakterze.

Klient może, za zgodą Sensoric, upoważnić inne podmioty do przekazania im oraz przetwarzania danych.

W przypadku ustania celu przetwarzania danych osobowych, podlegają one usunięciu, o ile konieczność ich zachowania przez określony czas nie wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

4. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

W związku z wykonaniem umów, Sensoric może wejść w posiadanie danych osobowych należących do szczególnej kategorii, takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych oraz danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej o ile klient samodzielnie takich informacji udzieli, pomimo braku takich wymagań po stronie Sensoric. Dane wymienione w zdaniu poprzednim będą przetwarzane w celu przygotowania, wykonania umowy lub przygotowania oferty, a także w innych przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. Szczegółowe cele wskazane zostaną w odpowiedniej umowie zgodnie z art. 9 ust 2 lit. a RODO. Dane nienależące do koniecznych w celu świadczenia usług przez Sensoric i na jej potrzeby nie będą przetwarzane i celowo przechowywane.

5. Profilowanie

Sensoric korzysta z profilowania na podstawie posiadanych przez Sensoric danych osobowych, tzn. możliwe są działania automatyczne związane z danymi osobowymi takimi, jak miejsce zamieszkania, wiek, aktywność w serwisie internetowym sposób dokonywania zakupów i zamówień. Ma to na celu dostosowanie treści serwisu oraz umożliwienia potencjalnej prezentacji dodatkowych produktów lub kontynuacji zamówień produktów uprzednio nabytych, a także do celów statystycznych oraz podejmowania decyzji o strategii, reklamie, marketingu, promocji, grupach docelowych, strategiach cenowych, zawartości produktów, sposobie dostawy, obsługi zapytań i reklamacji oraz oceny treści prezentowanych w serwisie internetowych na zachowania klientów, w szczególności w związku z powyższymi decyzjami oraz optymalizacji wyglądu i treści prezentowanych w serwisie. Powyższe dotyczy także fizycznego wyglądy, cech i dostawy produktów, a także obsługi płatności i dostawy.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres zgodny z celem ich przetwarzania nie dłuższy niż: a) przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy, b) przez okres niezbędny do nawiązania kontaktu, prowadzenia korespondencji, odpowiedzi na pytania, c) przez okres ochrony prawnej lub wymagań rachunkowych, bądź innych przepisów prawa przysługujących lub obowiązujących Sensoric, w szczególności do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z ofertą, umową lub zapytaniem, przez okres niezbędny związany z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

7. Odbiorcy danych

Dane osobowe nie są co do zasady udostępniane podmiotom/osobom trzecim. Wyjątkiem są sytuacje związane z działalnością Sensoric oraz wykonywanych przez nią postanowień umowy – dostawę zamówień, obsługę płatności, realizację dostaw, obsługę zapytań lub reklamacji. W tym przypadku dane mogą zostać przekazane: a) podmiotom wspierających działalność Sensoric, o ile jest to niezbędne do prawidłowego wykonania i obsługi danego klienta – biurom księgowym, radcom prawnym, adwokatom, notariuszom, tłumaczom, b) firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, c) firmom obsługującym płatności internetowe, d) firmom świadczącym usługi informatyczne, jak prowadzenie strony internetowej i poczty elektronicznej, e) innym organom i podmiotom, których upoważnienie do uzyskania dostępu do danych wynika z obowiązujących przepisów prawa. Sensoric dokłada starań, w tym podpisuje stosowne umowy oraz weryfikuje polityki ochrony danych osobowych, podmiotów wymienionych w lit. a-d, a także przekazuje stosowne instrukcje w zakresie wykorzystania przekazanych danych osobowych. W przypadku przekazania danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, Sensoric dokona czynności niezbędnych do adekwatnego zabezpieczenia lub weryfikacji zabezpieczeń powierzonych danych.

8. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Sensoric Pana/Pani danych osobowych, przysługują Panu/Pani następujące prawa: a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, b) żądania sprostowania danych osobowych, c) prawo żądania usunięcia danych osobowych, d) prawo do modyfikacji zakresu przetwarzania danych, e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Naruszenie ochrony danych osobowych

W przypadku powzięcia przez Sensoric informacji o uzyskaniu dostępu do danych przez osobę nieuprawnioną, zgodnie z art. 33 i 34 RODO, tj. następuje w maksymalnym terminie 72 godzin przekazanie odpowiedniego zgłoszenia organowi nadzorczemu oraz poinformowanie osoby, której owe naruszenie dotyczy uwzględniając treść wymienionych artykułów.

10. Zmiany Polityki Ochrony Danych Osobowych

Zmiany w zapisach Polityki Ochrony Danych Osobowych zostaną opublikowane na stronie internetowej Sensoric oraz będą dostępne w siedzibie Sensoric i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość.

Na tej stronie korzystamy z plików cookies, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia naszym użytkownikom. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywania ich oraz zarządzania nimi znajdziesz w linku dotyczącym Polityki Cookies.